سنجش رفتاری-شخصیتی

سنجش رفتاری-شخصیتی

شخصیت هر فرد پایه رفتار و عملکرد او در موقعیت‌های مختلف است. به عبارت دیگر اگر بتوانیم از جزئیات شخصیت خویش آگاه شویم، می‌توانیم واکنش‌های رفتاری خود در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت را بهتر مدیریت کنیم و در صورت لزوم، به اصلاح آن‌ها بپردازیم.

تیم روان‌شناسی و ارزیابی رفتاری ایمپکت با بهره‌گیری از به‌روز‌ترین آزمون‌های روان‌تشخیصی و تفسیر و آموزش نکات کلیدی این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که با شناخت بهتر خود بتوانند تغییرات مثبت را در زندگی فردی و اجتماعی تجربه کنند.

بخشی از آزمون‌های بسته تشخیصی ایمپکت عبارتند از :

  • SCL-GO
  • MBTI
  • MMPI
  • NEO-R
  • CATTLE (16PF)
  • MCMI
  • WAIS
  • TAT

آزمون رفتار‌شناسی DISC از جمله آزمون‌های پرکاربرد و معتبر روانشناختی متعلق به مجموعه (Target Training International) TTI آمریکا است که توسط مجموعه ایمپکت برگزار می‌شود. کاربرد این آزمون در شناخت مدل رفتاری خود، مدل رفتاری دیگران و درک روش‌های برقراری ارتبا با افراد است.